FAT32目录项的文件属性

返回上一页

文件属性表示的方法是按二进制位定义,最高两位保留未用,0~5位分别是只读位、隐藏位、系统位、卷标位、子目录位、存档位。

  • 下表为FAT32目录项中文件属性的表示方式
属性 字节
读/写 0000 0000 00H
只读 0000 0001 01H
隐藏 0000 0010 02H
系统 0000 0100 04H
卷标 0000 1000 08H
子目录 0001 0000 10H
存档 0010 0000 20H